สิทธิประโยชน์ User Account

          เมื่อท่านได้รับ User Account จากสำนักคอมพิวเตอร์ User Account ดังกล่าวสามารถใช้บริการต่างของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

        - Mail
             - บุคลากร เจ้าหน้าภายในมหาวิทยาลัย
             - นิสิต ข้อมูลเพิ่มเติม

        - Wireless Lan (เครือข่ายไร้สาย) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - VPN (เครือข่ายเสมือน) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - Lab Computer (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต)

               - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารกองกิจการนิสิต อาคาร 60 พรรษามหาราชินี1 (QS1) อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2 (QS2)

        - ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต
              - เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

        - E-learning (ระบบการเรียนการสอนออนไลน์) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - File Server (เครื่องแม่ข่าย seashore.buu.ac.th)

          ** ท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 180 วัน **
   (ท่านสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองก่อนรหัสผ่านท่านหมดอายุ)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา