เปลี่ยนรหัสผ่าน

 
   รหัสผู้ใช้งาน     
   รหัสผ่านปัจจุบัน     
   รหัสผ่านใหม่     
   ยืนยันรหัสผ่านใหม่     
   
 

คำแนะนำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1 . กรอกรหัสผู้ใช้งานในช่อง รหัสผู้ใช้งาน เช่น username ของท่านเป็น user1 ให้ใส่ user1
2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ท่านใช้งานได้อยู่ในช่อง รหัสผ่านปัจจุบัน
    หมายเหตุ หาก Username หรือ Password ของท่านทำการทดสอบระบบการ Login แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้
3. กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้งานครั้งต่อไป
4. กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพื่อทำการยืนยันว่าท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เนื่องจากช่องรหัสผ่านทั้งหมดจะแสดงเป็นเครื่องหมาย * ไม่ว่าท่านจะพิมพ์ตัวอักษรใดเพื่อปิดบังข้อมูลจากคนรอบข้างของท่านที่อาจจะเห็นหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
5. ทำการกดปุ่ม บันทึก
6. ระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ท่าน
    หากระบบทำการเปลียนรหัสผ่านสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ท่านสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่ของท่านเป็นรหัสผ่านในการใช้งานระบบได้ทันที 
    หากระบบไม่สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ ระบบจะแสดงข้อความ ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ เกิดข้อผิดพลาด และข้อความของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น
    เช่น Username or Password invalid ให้ท่านทำการตรวจสอบ Username และ Password ของท่านว่าท่านได้พิมพ์ถูกต้องหรือไม่ โดยทำการทดสอบระบบการ Login ก่อนว่าท่านยังคงสามารถใช้งาน Username และ Password ปัจจุบันได้
   หากข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดเป็น Your new password is less than 8 charactors หมายถึงท่านกำหนดรหัสผ่านน้อยกว่า 8 ตัวอักษร 
   

ข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่าน

  1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
  2. ประกอบตัวอักขระ A-Z a-z 1-9 หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น ! # @ %
  3. ห้ามใช้ ช่องว่าง (space) หรืออักขระที่ไม่ภาษาอังกฤษ (Non-English characters) ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่
  4. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กมีความแตกต่างกัน
  5. รหัสผ่านต้องไม่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของ Username เช่น Username ของท่านเป็น administrator ท่านจะไม่สามารถกำนหดรหัสผ่านใหม่เป็น admin123 ได้