การขออีเมลล์ส่วนบุคคล

          ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใช้บริการอินเทอร์เน็ต โปรดปฏิบัติดังนี้

           1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง cc101 ตามวันและเวลาที่สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ

           2. รอรับ Account ได้ภายใน 3 นาที

หมายเหตุ โปรดยื่นบัตรประจำตัวด้วยตนเองพร้อมทั้งรอรับเอกสารแสดง Account จากเจ้าหน้าที่ทันที สำนักคอมพิวเตอร์ไม่รับฝากเอกสารใดๆ ของท่าน

           หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำหนังสือจัดส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการ

               ดาวโหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ
                     สำหรับส่วนงาน
                     สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

 

         

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา