การขออีเมลล์ของหน่วยงาน

          ชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานเป็นชื่อ E-Mail Aliases ของชื่อ E-mail Address ของบุคคล

           E-Mail Aliases เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ใช้แทนชื่อ E-mail address ใช้สำหรับส่งจดหมายให้ E-mail address ชื่อหนึ่ง แล้วส่งจดหมายนั้นให้ E-mail address อื่นๆ ตัวอย่าง เช่น ส่งจดหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์ จดหมายนั้นจะส่งถึงบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน เป็นต้น โดยเป็นชื่อที่ใช้สำหรับส่ง E-mail เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ Login ใดๆ ได้ เพราะไม่ใช่ Account จริง

ตัวอย่าง
          สำนักคอมพิวเตอร์ ขอชื่อ E-mail address ของหน่วยงานเป็นชื่อ ict มีผู้ดูแล 1 คน คือ คุณเกศแก้ว E-mail : ketkhaw@buu.ac.th สำนักคอมพิวเตอร์ เปิด E-mail address ของหน่วยงานเป็น ict@buu.ac.th นั่นคือ สำนักคอมพิวเตอร์สามารถใช้ชื่อ E-mail address : ict@buu.ac.th ประชาสัมพันธ์เป็นชื่อ E-mail address ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อมีผู้ส่งจดหมายถึง ict@buu.ac.th จดหมายนั้น จะส่งถึงคุณเกศแก้ว จากนั้นเมื่อคุณเกศแก้ว เปิดอ่านจดหมายใน account ของตนเอง จะเห็นในส่วนหัวของจดหมายในรายการ To: เป็นชื่อ E-mail address ของ ict@buu.ac.th ซึ่งใช้เป็นที่สังเกตุได้ว่าจดหมายฉบับใดส่งถึงตนเอง และฉบับใดส่งถึงสำนักคอมพิวเตอร์ และจะสะดวกมากขึ้น ถ้าอาจารย์เปิดอ่านจดหมายเป็นประจำทุกๆวัน แต่ละครั้งที่เปิดอ่านและเห็นจดหมายใหม่

ข้อกำหนด
         1. หน่วยงานที่สามารถขอชื่อ E-Mail Address ของหน่วยงานได้ ต้องเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับภาควิชาและคณะ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
         2. ชื่อ E-Mail Aliases เป็นชื่อเต็มหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม มีความยาวเกิน 8 ตัวได้และห้ามมีช่องว่าง
         3. ชื่อ E-Mail Aliases จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว
         4. ชื่อ E-Mail Aliases สามารถแทนชื่อ E-mail address ของบุคคลผู้ดูแลใช้งานได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน หรือตามเห็นสมควรของการใช้งาน
         5. บุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail ของหน่วยงานจะต้องมีชื่อ E-mail address อยู่แล้ว
         6. เมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail Address ของหน่วยงาน ให้แจ้งต่อสำนักคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อ E-mail address ให้ถูกต้อง  

วิธีการขอ E-mail Address ของหน่วยงาน
           หน่วยงานใดต้องการมี E-mail ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานทำหนังสือขอ Mailing List สำหรับหน่วยงานส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์
          เมื่อได้รับอนุมัติ และได้ดำเนินการให้แล้ว จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail ของผู้ดูแล

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา