วิธีการเซ็ตเมลล์ไคล์แอนต์

          ระบบเมลล์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนการเชื่อมต่อจากโปรแกรมต่างๆทั้ง Microsoft Exchange, IMAP4, POP3

          เนื่องจากว่าไม่สามารถจัดทำเอกสารที่คลอบคลุมสำหรับทุกไคล์แอนต์ได้เนื่องจากโปรแกรมมีการอัพเดตเวอร์ชันใหม่ตลอดเวลาและบางส่วนที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพได้ ดังนั้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการเซ็ตเมลล์ไคล์แอนต์ต่างๆ ที่อาจจะเป็นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) หรือ Notebook หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไคล์แอนต์แบบใดก็ตามสามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้ โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในระบบส่วนใหญ่มีดังนี้

          Mail Server : mail.buu.ac.th

          Username  : username@buu.ac.th

          Password   : รหัสผ่านของท่าน

          Domain name : buu.ac.th 

          Email Address : username@buu.ac.th

          SSL : ให้ทำการยอมรับการเชื่อมต่อแบบ SSL 

           เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการเซ็ตเมลล์ไคล์แอนต์

          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 (รูปแบบไฟล์ชนิด PDF)

          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 (รูปแบบไฟล์ชนิด Word)
          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 (รูปแบบไฟล์ชนิด PDF)
          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Microsoft Outlook ให้สามารถใช้งานจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Thunderbird (รูปแบบไฟล์ชนิด Word)
          - คู่มือการเซ็ตอัพโปรแกรม Thunderbird (รูปแบบไฟล์ชนิด PDF)

หมายเหตุ

SSL หมายถึง Secure Sockets Layer เป็นวิธีการส่งข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น

 

 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา