วิธีการใช้งานเว็บเมลล์

          ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานเว็บเมลล์(สำหรับบุคลากร)ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้จากเอกสาร
          คู่มือการใช้งานเว็บเมลล์ (รูปแบบไฟล์ชนิด Word)
          คู่มือการใช้งานเว็บเมลล์ (รูปแบบไฟล์ชนิด PDF)

      

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา