ข้อกำหนดการใช้งาน

 

  1. เจ้าของบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในบัญชีของตนเอง ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้บัญชี และมีหน้าที่ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้บัญชีของตน มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอื่นใดจากการใช้งานภายใต้บัญชีของตนเอง
  2. ผู้ใช้ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำอย่างน้อยทุก 180 วัน
  3. การใช้บัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา